Knowledge

Rise

  • ClimaCheck driver Vinnova finansierat projekt för att; flytta effekt och optimera kylanläggningar i butiker

    Kylan börjar bita sig fast och ett redan ansträngt elsystem belastas ytterligare. Elpriserna är rekordhöga och brist på el kan tvinga fram roterande frånkoppling av områden. Genom att flytta effekt och optimera befintliga system är det möjligt att i närtid minska trycket på elnätet.  

Do you want news and upcoming events from ClimaCheck?

Fill out your information here.